Katarakter – ett globalt problem

Trots att katarakter hos de allra flesta går att åtgärda med mikrokirurgi är ungefär hälften av världens blinda personer blinda på grund av katarakter (grå starr) enligt statistik publicerad av Världshälsoorganisationen. År 2010 var ungefär 20 miljoner människor världen över blinda på grund av katarakter, och till detta tillkommer alla som är allvarligt synskadade men ännu inte helt blinda på grund av sjukdomen.

globalt-problemKatarakter (grå starr) innebär att linsen grumlas och dessa grumligheter gör det svårt att se. Den vanligaste formen av grå starr innebär en gradvis försämring av synen under en längre period tills full blindhet inträder. Ofta märks symptomen först i ett av ögonen, och dyker senare upp även i det andra.

Katarakter är vanligast hos äldre personer, även om de förekommer i alla åldersgrupper, inklusive nyfödda. I takt med att medellivslängden ökar hos en befolkning kan vi därför räkna med en ökad mängd synnedsättning och blindhet på grund av katarakter, såvida inte kataraktkirugi finns tillgänglig för populationen.

Långtgående effekter

Att någon blir blind eller drabbas av allvarlig synnedsättning påverkar inte bara individen utan även omgivningen. I en familj kan blindhet hos en vuxen till exempel leda till att familjen förlorar två inkomstkällor, en för att den blinde inte längre kan arbeta och en för att en seende person i hushållet måste ge upp sitt förvärvsarbete för att ta hand om den blinde på heltid. Det förekommer också att barn tas ur skolan för att fungera som hjälp åt en blind person i hushållet eller för att hushållet inte längre har tillräckliga inkomster för att kunna betala för de kostnader som är kopplade till skolgången.

Allvarlig synnedsättning

Såhär såg situationen ut när Världshälsoorganisationen genomförde en stor undersökning strax efter millennieskiftet. Undersökningen rörde allvarliga synnedsättningar och inkluderade därmed både blinda personer och personer som hade en allvarlig synnedsättning utan att vara blinda.

Anledning till den allvarliga synnedsättningen Andel
Katarakter (grå starr) 47,9%
Glaukom (grön starr) 12,3%
Åldersförändringar i gula fläckan 8,7%
Corneal opacity 5,1%
Diabetisk retinopati 4,8%
Childhood blindness

(varierande orsaker till blindhet hos barn under 16 års ålder)

3,9%
Trakom (granulär konjunktivit) 3,6%
Onchocerciasis (flodblindhet) 0,8%

En mycket stor del av dessa sjukdomar går att förebygga och/eller behandla, vilket innebär att allvarlig synnedsättning på grund av dem är ovanligt hos patienter med tillgång till fungerande hälsovård av tillräckligt hög kvalité.