Svenska Kennelklubbens arbete mot grå starr

skkHundar kan drabbas av katarakter (grå starr) och i vissa fall är det ärftligt betingat. Svenska Kennelkulbben (SKK) arbetar aktivt för att minska förekomsten av ärftlig grå starr hos de svenska hundarna. Detta gäller både medfödd grå starr och genetiska kombinationer som ökar risken för att hunden senare ska utveckla grå starr.

SKK:s dataregister inkluderar information om de ögonundersökningar som gjorts på hundar som är registrerade hos SKK. I det så kallade ögonprotokollet noteras medfödda katarakter i vänstra spalten och icke-medfödda katarakter i högra spalten.

Medfödda katarakter

Med medfödda katarakter avses sådana som valpen antingen hade redan vid födseln eller som uppstod inom sex veckor efter födseln.

Hundar med medfödda katarakter är vanligen diskvalificerade från avel. Detta eftersom man inte vill att deras ökade risk för katarakter ska spridas vidare.

Ej medfödda katarakter

I ögonprotokollets högerspalt noteras katarakter som inte är medfödda. Där ska man också ange vilken typ av katarakt det rör sig om. En total katarakt påverkar hela linsen, medan en partiell katarakt bara påverkar en del av linsen. En nukleär katarakt påverkar linsens kärna, medan en kortekal katarakt påverkar linsens bark. Linsbarken (cortex) är den del av linsen som omger kärnen på sidorna och framåt, bakåt, uppåt och neråt.

Om det rör sig om en kortekal katarakt ska man också ange vilken undergrupp den tillhör. En främre kortekal katarakt ligger framför linsens kärna, medan en bakre kortekal katarakt ligger bakom kärnan. En ekvatoriell kortekal katarakt utgår från linsens kant på det bredaste stället (ekvatorn).

Andra benämningar som kan förekomma i ögonprotokollet är bakre polär katarakt, främre y-sömskatarakt och punktformig katarakt.

Vad som rekommenderas rörande avel på en hund som fått en ej medfödd katarakt beror på omständigheterna. Vilken typ av katarakt det rör sig om och vilken hundras hunden tillhör är två exempel på faktorer som spelar in. En total katarakt diskvalificerar alltid från avel enlighet med SKK:s regelverk. En bakre katarakt diskvalificerar vanligen från avel. En främre y-sömskatarakt är vanligen inte ett avelshinder, men SKK rekommenderar att man endast parar den drabbade hunden med individer som är fria från detta problem.

Obs! En rasklubb kan ha egna krav, regler och rekommendationer som skiljer sig från Svenska Kennelkulbbens.

Innan 2011

Katarakter som påvisades genom ögonlysning innan år 2011 är registrerade enligt ett annat system hos Svenska Kennelkulbben. De är indelade i fyra olika kategorier: total katarakt, bakre polkatarakt (BPK), främre Y-sömskatarakt och övrig partiell katarakt (ÖP).