Kataraktkirurgi

katarakt grå starrKatarakt (grå starr) botas genom att man på kirurgisk väg avlägsnar den grumlade linsen och ersätter den med en artificiell lins. Eftersom synförsämringen vid katarakt brukar fortskrida så långsamt är det sällan någon brådska att genomföra operationen. I vissa fall – när synförsämringen är ringa och försämringen går i mycket långsam takt – kan läkaren råda patienten att avstå från operation.

Diagnos

För att ställa diagnosen katarakt genomförs en ögonundersökning som inkluderar synundersökning, undersökning av näthinnan och undersökning av ögats lins. Innan ögats lins undersöks appliceras ögondroppar som får pupillen att utvidga sig så att det går att se linsen bättre. Själva undersökningen av linsen genomförs med ett ögonmikroskop och en särskild lampa.

Innan operationen

Det öga som har fått diagnosen katarakt och ska opereras kommer att genomgå en undersökning innan operationen. Ultraljud eller laserljus används för att mäta ögats längd, och denna information används av ett datorprogram som räknar fram parametrarna för den artificiella lins som ska ersätta den naturliga grumliga linsen i ögat. Den artificiella linsen är gjord av silikon eller akrylplast (polymetylmetakrylat).

katarakt-kirurgiOperationen

Innan operationen appliceras ögondroppar som ger en lokalbedövning. Däremot sövs man i normalfallet inte inför en kataraktoperation.

Under operationen används en ultraljudsnål för att sönderdela den naturliga grumliga linsen i ögat. Ett litet snitt görs i hornhinnan och linsdelarna sugs ut genom detta. Därefter sätts den artificiella linsen in i ögat.

Operationenen tar ungefär 20 minuter och man behöver inte läggas in på sjukhus.

Efter operationen

Rutinerna för vad som händer efter operationen varierar mellan olika landsting runt om i Sverige, och även mellan de privatkliniker som också utför kataraktoperationer. Hos vissa brukar man få en tid för återbesök inom några dagar efter operationen, medan det hos andra kan dröja flera veckor innan man träffar en ögonläkare igen. I vissa landsting går patienten till en optiker för att få ögat undersökt när det har läkt efter operationen istället för att göra ett återbesök hos en ögonläkare.

Direkt efter operationen är det vanligt med viss ögonirritation (”skav”) och ögat kan också vara rött och svullet. Känslan av skav kan hålla i sig i flera veckor, medan rodnad och svullnad brukar försvinna inom några dagar. Under läkeperioden kan synen bli disig och man kan uppleva färger annorlunda än tidigare. Det är inte ovanligt att världen ser blåare ut.

De flesta som genomgår en kataraktoperation kan leva tämligen normalt direkt efter operationen, men det finns också patienter som behöver sjukskrivas.

Det är viktigt att inte gnugga sig i ögat eller trycka på ögat under läketiden. Följ de rekommendationer du fått från ögonläkaren. Du kommer förmodligen att ha ordinerats ögondroppar med kortison i för att minska risken för ärrbildning i ögat och uppkomsten av beläggningar på linsen.

Om rodnad och svullnad håller i sig längre än normalt, eller om rodnad och svullnad mattas av och sedan tilltar igen, bör man kontakta ögonläkaren eftersom det kan vara tecken på infektion.

Förändringar

  • Det flesta upplever en stor förbättring av synförmågan efter operationen, särskilt vad gäller förmågan att se skarpa konturer och uppleva färger som man gjorde innan katarakten.
  • Det är mycket vanligt att man behöver prova ut nya glasögon efter operationen. Den nya linsen brukar inte räcka för att ge perfekt syn.Om man har synproblem som inte är kopplade till katarakten åtgärdas dessa förstås inte av operationen, samtidigt som operationen kan göra att de glasögon man använde tidigare inte längre är optimala. Detta gäller för seende både på kort håll och på långt håll.
  • Personer som innan operationen kunde växla mellan avståndsseende och närseende kan förlora denna förmåga och behöva skaffa sig läsglasögon trots att de inte använde läsglasögon innan operationen. Detta är framförallt något som yngre personer upplever, eftersom äldre personer ofta har förlorat en stor del av sin flexibilitet redan och därför använder läsglasögon.
  • Vissa patienter upplever ökade problem med bländning efter operationen, men efter hand brukar en anpassning ske så att problemen mildras.
  • Kortvariga problem med ljusringar och lättare skelning är inte ovanligt efter en kataraktoperation.
  • Om endast ett öga har opererats kan det ta ett tag innan man anpassar sig till den nya situationen och kan samordna synen korrekt igen. Symptom på detta är dubbelseende och balansrubbningar. Dessa problem brukar vara snabbt övergående, men ibland kan det krävas att man åtgärdar katarakten även på det andra ögat för att symptomen ska försvinna.

Obs! Det finns privatkliniker i Sverige som sätter in en särskild sorts lins som för många patienter innebär att de inte behöver använda sig av läsglasögon efter operationen. Denna lins är dyrare än de traditionella linserna, ingreppet är mer komplicerat och det krävs fler efterkontroller, vilket är anledningen till att den undviks av landstingen.

Efterstarr

Den artificiella linsen som satts in i ögat grumlas inte, däremot kan linskapsel grumlas över tid vilket ger liknande symptom som när själva linsen grumlas. Om linskapseln grumlas så mycket att det leder till synproblem kallas det för efterstarr. Efterstarr är vanligt – ungefär hälften av alla som genomgår en kataraktoperation drabbas förr eller senare av efterstarr. Efterstarr kan bli märkbar redan inom ett par månader efter operationen, men det är vanligare att det dröjer det ett eller flera år innan man börjar märka symptomen.

Efterstarr behandlas med laser.

Dagens moderna artificiella linser har minskat risken för efterstarr.